Regatta9.jpg (63215 bytes)

Close finishes and "neck to neck" sprints.

Back

BMLogo3.gif (1906 bytes)