ESJ12_500.JPG (66659 bytes)

"The Viking" patch boat.

Back

BMLogo3.gif (1906 bytes)